public

Loading...

Genesys

published by Nathalie Bernaert

Want to create a visual like this?

Get Started
Loading
PhD 1
PhD 2
PhD 4
PhD 3
Valorisatietraject voor plantaardige reststromen
Eerste ILVO GA
Gebruik   van   nevenstromen   als   systeeminnovatie
Instrumenten voor succesvolle systeeminnovatie
Valorisatietraject voor reststromen uit de visserij
Valorisatietraject rond compostering
Meer info: www.ilvogenesys.be
Genesys
Systeeminnovatie
Wat maakt innoveren in de context van bio-economie bijzonder? Hoe kan je, rekening houdend met deze bijzonderheden het best je innovatieproces vormgeven? Welke eigenschappen moet jouw organisatie bezitten om de kansen op succesvolle innovatie te verhogen?
Onderstaande documenten geven een theoretische beschrijving van het belang van samenwerking met externe partners. Daarnaast worden er tips gegeven rond hoe die samenwerking kan verlopen en hoe die te organiseren.
Innovatie in de bio-economie bekeken vanuit een open innovatie perspectief
Het Organizational Innovation System: een leidraad voor innovatieprojecten samen met externe partners
Van Lancker, J., Wauters, E., Van Huylenbroeck, G. (2016). Managing Innovation in the Bioeconomy: An Open Innovation Perspective, Biomass & Bioenergy, 90, 60-69
Van Lancker, J., Mondelaers, M. (2014). Innoveren in de bio-economie: Innovatieproces en netwerken doorgelicht. ILVO-mededeling 164
Innovatiehaalbaarheid tool
Een eenvoudige tool die je kan helpen bij het inschatten van de haalbaarheid van een innovatief idee. De tool, gestoeld op principes van multi criteria-analyse, is makkelijk aan te passen en biedt een houvast bij het maken van keuzes tussen verschillende innovatiepistes. Voor meer info: [email protected]
Ideegeneratie
Inventie
Commercialisatie
Van Lancker, J., Mondelaers, M., Wauters, E., Van Huylenbroeck, G. (2015). The Organizational Innovation System: A systemic framework for radical innovation at the organizational level. Technovation 52-53, 40-50
Plantaardige reststromen
Ideegeneratie
Inventie
Welke plantaardige reststromen zijn er in Vlaanderen? Hoeveel? Wat zijn mogelijke eindproducten met potentieel? Wat wordt momenteel reeds gevaloriseerd? Welke spelers erbij te betrekken? Hoe zit het met de logistieke aspecten? En met de wetgeving?
Inzicht in procesparameters voor de verwerking van biomassa met een zachte textuur.
Valoriseren van groente- en fruitreststromen: opportuniteiten en knelpunten
Kips, L., Van Droogenbroeck, B. (2014). Valorisatie van groente-en fruitreststromen: opportuniteiten en knelpunten. ILVO-mededeling 165
Raffinage van reststromen: tomaat als case studie
Hoe worden stabiliteit en kleur van de geproduceerde sappen beïnvloed?
Hoe zit het met de stabiliteit en macroscopische kwaliteitseigenschappen van de bekomen sappen?
Procesimpact op de bioactieve componenten in de eindproducten
Inzicht in het behoud van fenolen, carotenoïden en vitamine C na persing
Karakterisatie van reststromen: witloofwortel als case studie bitterstoffen, antioxidanten, fenolen en mineralen
Veel reststromen met een ongekende samenstelling worden niet ten volle benut. Om dit onbekend potentieel te identificeren is analyse en karakterisatie zeer belangrijk. Hier werd witloofwortel onder handen genomen om een beter zicht te krijgen op de inhoudsstoffen en zo het valorisatiepotentieel beter te kunnen inschatten
Design en optimalisatie van het proces
Persen van reststromen tot vloeibare en vaste fracties met een innovatieve spiraalfilterpers waarbij de kwaliteit van de biomassa behouden blijft.
Commercialisatie
De kers op de tomaat, VMT
Haal meer uit je product, Management & Techniek
Projecten in samenwerking met de industrie: Noshan, Sunniva, Innodry,...
Food Pilot testen samen met bedrijven
Optimale verwerking van groenten en hun reststromen, Proeftuinnieuws
Kips et al. (2016). Using a novel spiral-filter press technology to biorefine horticultural by-products: The case of tomato. Part I: Process optimization and evaluation of the process impact on the antioxidative capacity. Innovative Food Science and Emerging Technologies 38 (2016) 198–205
Kips et al. (2016). Using a novel spiral-filter press technology to biorefine horticultural by-products: The case of tomato. Part II: Evaluation of the process impact on the physical tomato juice quality. Innovative Food Science and Emerging Technologies 38 (2016) 198–205
Visserijreststromen
Valoriseren van reststromen uit de visserij: opportuniteiten en knelpunten
Ideegeneratiefase
Inventie
Hanseeuw, E., Vanderperren, E. (2015). Valorisatie van reststromen uit de visserij. ILVO-mededeling 166
Welke visserijreststromen zijn er in Vlaanderen? Hoeveel? Wat zijn mogelijke eindproducten met potentieel? Wat wordt momenteel reeds gevaloriseerd? Welke spelers erbij te betrekken? Hoe zit het met de logistieke aspecten? En met de wetgeving?
Ideegeneratie
Als gevolg van de recent geïmplementeerde aanlandsplicht zal er vanuit de Europese visserij een significante toename ontstaan in visserij reststromen. Veel van deze reststromen zijn niet geschikt of mogen vanuit de wet niet verkocht worden voor directe humane consumptie. In dit thema gaan wij op zoek naar een rendabel process om zoveel mogelijk van de reststroom maximaal te kunnen benutten. Hierbij wordt vooral gekeken naar de potentie binnen de diervoederindustrie.
Vissilage als vismeelvervanging
Commercialisatie
Vissilage van bijvangst en andere visserijreststromen – een alternatief voor vismeel? Flanders' FOOD radar
Projecten in samenwerking met de industrie
Composteren
Composteren als valorisatievorm van reststromen in de Vlaamse land- en tuinbouw: Knelpunten en opportuniteiten
Ideegeneratie
Inventie
Viaene et al. (2016). Opportunities and barriers to on-farm composting and compost application: A case study from northwestern Europe. Waste Management, 48 Viaene et al. (2014). Composteren als valorisatievorm van reststromen in de Vlaamse land- en tuinbouw: Knelpunten en opportuniteiten, ILVO Mededeling 167 Viaene et al. (2014). GeNeSys: Valorisatie van groene en bruine nevenstromen op het landbouwbedrijf. Bodem, Nutriënten en Compost: Onderzoek voor een Duurzame Landbouw, ILVO Mededeling 171
Co-composteren van N-rijke gewasresten in vergelijking met inkuilen en anaerobe vergisting
De zoektocht naar alternatieven voor bruine, C-rijke structuurmaterialen in de compostering
Agneessens, L., Viaene, J. et al. (2015). Effect of ensilaged vegetable crop residue amendments on soil carbon and nitrogen dynamics. Scientia Horticulturae, 192, 311-319.
Gybels, R.; Viaene, J. et al. (2013). Biomassa als bodemverbeteraar - Onderzoek naar de toepassing van beheerresten als bodemverbeteraar. Agentschap voor Natuur en Bos, Inverde & ILVO. 73p.
Optimaliseren van de productkwaliteit van dikke fractie runderdrijfmest via composteren en inkuilen
Optimaliseren van de opslag en bewerking van runderstalmest op de kopakker: beperken van N verliezen en optimaliseren van de productkwaliteit
Nelissen, V.; Viaene, J. et al. (2015). Optimaliseren van de opslag en bewerking van runderstalmest op de kopakker. 50p. Viaene, J. et al. (2015). Optimanure: Optimaliseren van de opslag en behandeling van vaste rundermest via compostering of inkuilen. 77p. Reubens, B. et al.  (2014). Naar een optimalisatie van de opslag en behandeling van kippenmest en vaste rundermest via compostering. Bodem, Nutriënten en Compost: Onderzoek voor een Duurzame Landbouw, ILVO Mededeling 171. Viaene, J. et al. (2016). Field storage conditions for cattle manure to limit nitrogen losses and optimize fertilizer value. Animal Production Science, 57(10)
Viaene J. et al. (2017). Improving the quality of cattle slurry solid fraction through (co-)composting or (co-)ensiling. Waste Management, 61, 494-505
  Viaene, J. et al. (2015). Optimanure: Optimaliseren van de opslag en behandeling van vaste rundermest via compostering of inkuilen. 77p.
Organisatorische, socio-economische en wetgevende aspecten: case studies
Commercialisatie
Boerderijcomposteren in samenwerkingsverband?
Composteren met natuurmaaisel en stalmest in een lokaal samenwerkingsverband
Viaene et al. (2017). Potential of chopped heath biomass and spent growth media to replace wood chips as bulking agent for composting high Ncontaining residues. Journal of Environmental management, 197, 338-350
Viaene et al. (2017). Co-ensiling, co-composting and anaerobic co-digestion of vegetablecrop residues: Product stability and effect on soil carbon and nitrogendynamics. Scientia Horticulturae 220, 214-225.