public

Loading...

Psych_sek_vzd

published by LS

Want to create a visual like this?

Get Started
PSYCHOLÓGIA v sekundárnom vzdelávaní na Slovensku
Univerzitné štúdium psychológie patrí na Slovensku k najžiadanejším odborom. Mnohých však prekvapí, že predmet PSYCHOLÓGIA možno absolvovať aj na viacerých stredných školách.
GYMNÁZIÁ
Na Slovensku je viac ako 250 gymnázií, z nich približne 20 % nepravidelne ponúka voliteľný predmet PSYCHOLÓGIA vo forme seminára v jednom alebo dvoch ročníkoch. Študenti a študentky gymnázií môžu zo psychológie aj maturovať.
1
Požiadavky na maturitnú skúšku určuje Štátny pedagogický ústav.
PEDAGOGICKÉ AKADÉMIE
Pedagogické, sociálne a kultúrne akadémie pripravujú učiteľky materských škôl, vychovávateľov, animátorov, sociálnych a kultúrnych pracovníkov. Psychológia patrí vo väčšine týchto odborov medzi hlavné odborné predmety a študuje sa celé štyri roky.
2
KONZERVATÓRIÁ
ODBORY ZAMERANÉ NA OBCHOD A SLUŽBY
ZDRAVOTNÍCKE ODBORY
V týchto odboroch je predmet PSYCHOLÓGIA zameraný na rôzne aplikované oblasti psychológie (napr. psychológia trhu) potrebné pre danú profesiu. Psychológia sa študuje ako povinný alebo voliteľný predmet, zvyčajne v jednom alebo dvoch ročníkoch.
OSTATNÉ ODBORY
3
Občianska náuka a Etická výchova: Rôzne psychologické témy sú súčasťou obsahu týchto predmetov už na základných školách, na gymnáziách je psychológii v občianskej náuke venovaných približne 16 vyučovacích hodín.
Osobnostný a sociálny rozvoj: Mnohé školy v rámci tejto prierezovej témy ponúkajú predmety, programy a tréningy, v ktorých sa uplatňujú prvky sociálno-psychologického tréningu a aplikovanej psychológie.
PSYCHOLÓGIA V RÁMCI INÝCH PREDMETOV A PRIEREZOVÝCH TÉM
4
Občianska náuka na gymnáziách
Etická výchova na gymnáziách
Viac o prierezových témach a možnostiach ich realizácie
Kolektív autorov: Psychológia v sekundárnom vzdelávaní. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013.
ZDROJ:
Viac informácií o vyučovaní psychológie  na www.saup.sk