public

Loading...

Cerca d'informacio-UOC

published by Mari Vállez

Want to create a visual like this?

Get Started
CERCA D'INFORMACIÓ
Necessites optimar el temps invertit a cercar informació?
STEP
1
STEP
3
Concreta la necessitat d'informació
Segueix aquests passos:
STEP
STEP
2
4
* Quin és el tema? * Quins termes el descriuen? * Quin tipus d'informació necessites (divulgativa, acadèmica...?) * Quin nivell d'aprofundiment necessites (general, exhaustiu...?) * Quin període de temps necessites (actualitat, últims 5 anys, retrospectiu...)?
Selecciona les fonts d'informació
* Revistes * Bases de dades * Llibres * Cercadors generalistes / especialitzats * Patents * Premsa * Dades estadístiques
Executa la cerca
- Booleans - Truncaments - Llenguatges controlats - Camps de cerca
* Fes servir:
* Refina resultats:
- Autor - Data - Temàtica
Treballa amb els resultats
* Avalua els resultats: qualitat, autor, fiabilitat de la font * Gestiona les referències bibliogràfiques
Booleans
Tourism AND Spain
Tourism OR Spain
Tourism NOT Spain
Uns quants caràcters
*
Ún caràcter sol
?
Truncaments
Avalua els resultats
Actualitat
Qualitat
Afilicació
Llegibilitat
Autoria
Impacte
Referències bibliogràfiques
Citació
Bibliografia
Gestors de referències
Gestió de la informació
(" ")
2014 - Mari Vállez