public

Loading...

Dona i mercat de treball - Observatori del Vallès Oriental

published by Observatori

Want to create a visual like this?

Get Started
Loading
8 de març
Dia de la
DONA
TREBALLADORA
Dades generals - Catalunya
Taxa d'activitat:
Taxa d'ocupació:
Gairebé 6 de cada 10 homes que tenen edat de treballar (16-64) estan ocupats. En el cas de les dones, només treballa  la meitat de la població activa.
La inactivitat femenina sobrepassa en 10 punts percentuals a la masculina. La població que es troba dins del mercat de treball, per tant, és inferior en el cas femení.
TAXA D'ATUR (Gener, 2017)
CONTRACTACIÓ (Gener, 2017)
Mercat laboral - Vallès Oriental
L'atur femení és superior al masculí, superant a aquest en 13 punts al cohort 55-64. La contractació femenina és molt inferior, sobretot en el cas de les franges d'edat d'entre 25 i 44. En el cas de les persones estrangeres, segueix el mateix patró.
Mercat Laboral 2016
Tot i la tendència negativa de l'atur, ja sigui a nivell de Catalaunya com comarcal, la diferència entre dones i homes segueix present, denotant la desigualtat entre sexes.
Els salaris a Catalunya
La bretxa salarial va disminuint a mesura que el salari brut anual augmenta. Del 10% de persones treballadores que menys cobren, les dones cobren un 43% menys, aquesta diferència va disminuint fins arribar al 23% en el 10% de persones treballadores que més cobren
Venedores de botigues i magatzem
Peons de les indústries manufactureres
L'ocupació amb més contractes a dones és la de
L'ocupació amb més contractes a homes és la de
En aquesta ocupació, les dones perceben un 36% menys de salari
En aquesta ocupació, el salari dels homes és un 27% superior
La desigualtat salarial entre homes i dones és present al tenir en compte totes les variables, ja sigui grups d'edat, sectors d'activitat, tipus d'ocupació i tipus de contracte.
Ocupacions i Salaris - Vallès Oriental
Llar i família
2:35 hores
4:14 hores
La relació entre temps i treball és rellevant ja que el treball no només es limita a la jornada laboral. L'enquesta d'ús del temps (Catalunya, 2011) mostra com els homes reconeixen dedicar més temps a les aficions i informàtica i al treball remunerat, mentre que les dones a la llar i la família. Durant el darrer mes, les dones dediquen gairebé dues hores més a aquesta última categoria.  
Aficions i informàtica
1:36 hores
2:02 hores
Treball remunerat
7:51 hores
6:50 hores
Temps: qui fa què?
Hores de dedicació al dia
Fonts: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Hermes, l'IDESCAT, el SEPE i l'Observatori del Mercat de Treball i Model Productiu.
Autor: Servei de L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental. Àrea de Desenvolupament Local