public

Loading...

Kvalitetsrapport Rytmus

published by Academedia

Want to create a visual like this?

Get Started
Kvalitet i korthet
100
GBP
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen
Avgångsbetyg (GBP)
Elever 16/17
Elever 16/17
(Graferna är interaktiva)
Fakta om organisationen 
Andelen lärare (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen är 91,9%. Motsvarande siffra för riket är 79,6% (SIRIS 2016/17).
Rektor ansvarar för att elevhälsans kapacitet dimensioneras enligt verksamhetens behov i samråd med verksamhetschef.
Elevhälsa
Skolorna erbjuder två program i form av Musik och Estetik och media (som enbart erbjuds i Stockholm).

Musik erbjuds med inriktningarna:
  • Singer/Songwriter
  • Musikproduktion
  • Instruments/Vocals
  • Estet/Samhälle
  • Vokalmusiker
Program
Personal
Andel pojkar och flickor vid Rytmus skolor
Vårt kvalitetsarbete
Inom huvudmannen följer vi upp att våra skolor lever upp till de grundläggande krav som står i gällande styrdokument. Vi följer också upp skolornas måluppfyllelse utifrån tre olika kvalitetsaspekter:

• Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/verksamheten?

• Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra elever med verksamheten?

• Ändamålsenlig kvalitet – hur har det gått för våra elever sedan de lämnat verksamheten? 
Avgångsbetyg (GBP)
Nationella prov
Graferna visar korrelation mellan slutbetyg och resultaten vid de nationella proven för engelska, matematik och svenska. 
Lägre - Slutbetyg är lägre än resultatet vid nationella proven
Lika - Slutbetyg är lika med resultatet vid nationella proven
Högre - Slutbetyg är högre än resultatet vid nationella proven
Examen per skola 
Trivsel 
Totalt Rytmus
Resultaten ligger fortsatt på en hög och förhållandevis jämna nivå.
Rekommendation

Totalt Rytmus
Överlag ser vi positiva resultat vad gäller elevernas vilja att rekommendera sina skolor.

Studiemiljö
Totalt Rytmus
Elevernas uppfattning om sin studiemiljö backar något totalt sett.
Ändamålsenlig kvalitet
Av eleverna som tog studenten i juni 2015 yrkesarbetar majoriteten medan den andra stora gruppen studerar på högskola eller universitet:
Inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete följer vi även upp tidigare elevers uppfattning om sin skola upp 2,5 år efter avslutad gymnasieutbildning. Detta sker liksom undersökningen av nuvarande elevers uppfattning om sin skola i samarbete med extern part – Origo Group AB (tidigare Markör Marknad och Kommunikation AB).
Utvecklingområden
Åtgärder för utveckling
Kunskapsresultat: 
En jämnare korrelation mellan NP och kursbetyg (rättvisare, likvärdig och tydligare
bedömning även i estetiska ämnen)

Värdegrundsresultat: 
Högre närvaro vid samtliga skolor

Lärmiljöresultat: 
Stärkt och förbättrad studiemiljö vid samtliga skolor.
Högre korrelation mellan elevernas och medarbetarnas uppfattning kring återkoppling.


Inför läsåret 2017/18 kommer övergripande målsättningar för verksamheten vara att öka
måluppfyllelsen vid samtliga skolor så att samtliga elever når en positiv progression under
sin gymnasietid och uppnår en examen.

Vi kommer också att fortsätta arbeta för att behålla och stärka attraktiviteten och positionen i
landet bland estetiska gymnasium för att fortsätta vara elevernas förstahandsval.

Verksamhetens skolor kommer dels att arbeta med sina lokalt framtagna verksamhetsplaner,
dels att omfattas av riktade insatser i form av stödjande aktiviteter kring följande områden: