public

Loading...

Kvalitetsrapport ProCivitas

published by Academedia

Want to create a visual like this?

Get Started
Kvalitet i korthet
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen
Avgångsbetyg (GBP)
(Graferna är interaktiva)
Elever 16/17
Elever 16/17
Fakta om organisationen
Rektor ansvarar för att elevhälsans kapacitet dimensioneras enligt verksamhetens behov i samråd med verksamhetschef.
Elevhälsa
- Ekonomiprogrammet - Naturvetenskapsprogrammet - Samhällsvetenskapsprogrammet
Program
Andelen lärare (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen är 86.1%. Motsvarande siffra för riket är 79,6% (SIRIS 2016/17).
Personal
Andel pojkar och flickor vid ProCivitas skolor
Vårt kvalitetsarbete
Inom huvudmannen följer vi upp att våra skolor lever upp till de grundläggande krav som står i gällande styrdokument. Vi följer också upp skolornas måluppfyllelse utifrån tre olika kvalitetsaspekter:

• Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/verksamheten?

• Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra elever med verksamheten?

• Ändamålsenlig kvalitet – hur har det gått för våra elever sedan de lämnat verksamheten? 
GBP (Avgångsbetyg)
Examen
Nationella prov
Graferna visar korrelation mellan slutbetyg och resultaten vid de nationella proven för engelska, matematik och svenska. 
Lägre - Slutbetyg är lägre än resultatet vid nationella proven
Lika - Slutbetyg är lika med resultatet vid nationella proven
Högre - Slutbetyg är högre än resultatet vid nationella proven
Trivsel 
Eleverna vid ProCivitas skolor uppvisar fortsatt hög trivsel.
Totalt ProCivitas
Rekommendation

Totalt ProCivitas
Fortsatt positiv trend inom rekommendation. På verksamhetsnivå ökar resultatet något.
Studiemiljö
Totalt ProCivitas
Relativt positiva värden även inom studiemiljö, om än något lägre på verksamhetsnivå.
Ändamålsenlig kvalitet
Av eleverna som tog studenten i juni 2015 studerar majoriteten vid högskola eller universitet medan den andra stora gruppen yrkesarbetar.
Inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete följer vi även upp tidigare elevers uppfattning om sin skola upp 2,5 år efter avslutad gymnasieutbildning. Detta sker liksom undersökningen av nuvarande elevers uppfattning om sin skola i samarbete med extern part – Origo Group AB (tidigare Markör Marknad och Kommunikation AB).
Utvecklingområden
Åtgärder för utveckling
Kunskapsresultat: 
Ökad måluppfyllelse – alla elever ska uppnå en examen och få hjälp att nå sin fulla potential.

Värdegrundsresultat: 
Ökad trygghet - alla elever ska uppleva sig som trygga på sina skolor.

Lärmiljöresultat: 
Stimulerande studiemiljö - alla elever ska uppleva att de erbjuds en studiemiljö som främjar lärande.


Inför läsåret 2017/18 kommer övergripande utvecklingsområden för verksamheten att vara ökad närvaro, mer likvärdig bedömning, bättre studiemiljö och fortsatt arbete med IT för lärande.

Det är rektorerna vid respektive skola som ansvarar för att säkerställa att planerade insatser genomförs. Huvudman skapar förutsättningar, dels finansiellt och dels i form av kompetensstöd genom central stab.
Verksamhetens skolor kommer dels att arbeta med sina lokalt framtagna verksamhetsplaner, dels att omfattas av riktade insatser i form av stödjande aktiviteter kring följande områden: