public

Loading...

Kvalitetsrapport Hermods

published by Academedia

Want to create a visual like this?

Get Started
Kvalitet i korthet
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen
Avgångsbetyg (GBP)
(Graferna är interaktiva)
Elever 16/17
Fakta om organisationen 
Andelen lärare (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen är 76,5 %. Motsvarande siffra för riket är 79,6% (SIRIS 2016/17).
Rektor ansvarar för att skolenheten har elevhälsans kapacitet dimensioneras enligt verksamhetens behov i samråd med verksamhetschef.
Elevhälsa
Vi erbjuder högskoleförberedande utbildningar på Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Estetiska programmet och Teknikprogrammet fasades ut i juni 2017.
Program
Personal
Andel pojkar och flickor vid Hermods skolor
GBP (Avgångsbetyg)

Examen per skola
Nationella prov
I matematik saknas statistik helt för huvudmannens skolor då de använde ersättningsprov rakt igenom till följd av utbrett fusk på nationell nivå.
Graferna visar korrelation mellan slutbetyg och resultaten vid de nationella proven för engelska, matematik och svenska. 
Lägre - Slutbetyg är lägre än resultatet vid nationella proven
Lika - Slutbetyg är lika med resultatet vid nationella proven
Högre - Slutbetyg är högre än resultatet vid nationella proven
Utvecklingområden
Kunskapsresultat: 
Utvecklad undervisning – arbete med att utveckla och stärka det pedagogiska ledarskapet i hela kedjan från läraren i klassrummet till rektors ledarskap.

Stärkt bedömningskompetens genom strukturerat kollegialt lärande med fokus på betyg och bedömning som leds av förstelärare och skolledning.

Främjande och förebyggande elevhälsa – processtöd från central kvalitetsstab, handledning från centralt anställd skolpsykolog.

Värdegrundsresultat: 
Stärkt studiero – investering i nya lokaler för Göteborg, ombyggnation för bättre studiemiljö i Stockholm och uppföljning av det lokala värdegrundsarbetet vid samtliga skolor.

Ökad trygghet – ökad bemanning i Stockholm, förstärkt ledning i Malmö och nya lokaler i Göteborg.

Lärmiljöresultat: 
Ökad nöjdhet – verkställande av lokala handlingsplaner utifrån elevernas upplevda behov.

Under nästa läsår kommer samtliga utvecklingsområden att följas upp genom månadsvisa resultatdialoger mellan rektor och verksamhetschef.