public

Loading...

New Piktochart

published by สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

Want to create a visual like this?

Get Started
แรงงาน
จังหวัดราชบุรี
ดัชนีชี้วัดภาวะ
ไตรมาส 1  ปี 2561
รายงานสถานการณ์และ
(มกราคม - มีนาคม 2561)