public

Loading...

Kvalitetsrapport Sjölins Gymnasium

published by Academedia

Want to create a visual like this?

Get Started
Kvalitet i korthet
100
GBP
Andel lärare med pedagogisk
högskoleexamen
Avgångsbetyg (GBP)
Elever 16/17
Elever 16/17
(Graferna är interaktiva)
Fakta om organisationen 
Andelen lärare (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen är 82,3%. Motsvarande siffra för riket är 79,6% (SIRIS 2016/17).
På varje skola finns en lokal elevhälsa med uppdrag att bidra till miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan består av kurator, skolsköterska, skolläkare, psykolog och person med specialpedagogisk kompetens i den omfattning som motsvarar behoven i verksamheten.
Elevhälsa
Skolorna erbjuder tre program:

- Ekonomiprogrammet
- Naturvetenskapsprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet
Program
Personal
Andel pojkar och flickor vid Sjölins skolor
Vårt kvalitetsarbete
Inom huvudmannen följer vi upp att våra skolor lever upp till de grundläggande krav som står i gällande styrdokument. Vi följer också upp skolornas måluppfyllelse utifrån tre olika kvalitetsaspekter:

• Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/verksamheten?

• Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra elever med verksamheten?

• Ändamålsenlig kvalitet – hur har det gått för våra elever sedan de lämnat verksamheten? 
 Avgångsbetyg (GBP)

Andel elever med examen i procent
Nationella prov
Graferna visar korrelation mellan slutbetyg och resultaten vid de nationella proven för engelska, matematik och svenska. 
Lägre - Slutbetyg är lägre än resultatet vid nationella proven
Lika - Slutbetyg är lika med resultatet vid nationella proven
Högre - Slutbetyg är högre än resultatet vid nationella proven
Trivsel 
Totalt Sjölins
Trivselgraden är det index som ökar mest för samtliga skolor och hamnar i år på 82%.
Rekommendation

Totalt Sjölins
Rekommendationsgraden ökar tydligt i Göteborg och vid Södermalm men backar något i Nacka. 
Studiemiljö
Totalt Sjölins
En liten ökning jämfört med föregående läsår totalt för Sjölins.
Ändamålsenlig kvalitet
Av eleverna som tog studenten i juni 2015 yrkesarbetar den största andelen medan den andra stora gruppen studerar på högskola eller universitet:
Inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete följer vi även upp tidigare elevers uppfattning om sin skola upp 2,5 år efter avslutad gymnasieutbildning. Detta sker liksom undersökningen av nuvarande elevers uppfattning om sin skola i samarbete med extern part – Origo Group AB (tidigare Markör Marknad och Kommunikation AB).
Utvecklingområden
Åtgärder för utveckling
Kunskapsresultat: 
- Minskad frånvaro  
- Systematisk uppföljning av kunskapsresultat och uppföljning av planerade åtgärder (EWS) för att minimera F 
- Likvärdig bedömning

Värdegrundsresultat: 
- Ansvarsområden / Rutiner 
- Internkommunikation

Lärmiljöresultat: 
- Ökad studiero i och utanför klassrummen 
- Tydligare återkoppling till eleverna avseende studieresultat

Det är rektorerna vid respektive skola som ansvarar för att säkerställa att planerade insatser genomförs. Huvudman skapar förutsättningar, dels finansiellt och dels i form av kompetensstöd genom central stab.

Inför läsåret 2017/18 kommer övergripande målsättningar för verksamheten att vara 100% elever som lämnar gymnasiet med en examen/behörighet till fortsatta studier, genomsnittlig betygspoäng från samtliga program som ligger ett betygssteg över jämförbara rikssnitt, elevnöjdhet om minst 80% vid samtliga skolor samt en tydligare samsyn kring Case-metodiken som utmärker huvudmannens skolor.
Verksamhetens skolor kommer dels att arbeta med sina lokalt framtagna verksamhetsplaner, dels att omfattas av riktade insatser i form av stödjande aktiviteter kring följande områden: