public

Loading...

New Piktochart

published by iaxund

Want to create a visual like this?

Get Started
Şirvan şəhərində yerləşən bütün stasionar mənbələr atmosferi mütəmadi olaraq  bərk hissəıciklər, qazlar və mayelər, kükürd anhidridi, karbon və azot oksidi, karbohidrogenlər, üzücü üzvü birləşmələrlə çirkləndirir. 
Aidiyyatı qurumlar bu çirkləndirici maddələrin təmizlənməs ilə məşğul olsalar belə, qrafikdən məlum olur ki, İllər üzrə azot oksidin artıb -azalma səvyyyəsindən aslı olaraq ağ ciyər xəstəliklərindən ölənlərin sayı 221 nəfər, ən çox ölüm isə azot oksidin atmosferi daha çox cirkləndirdiyi vaxt olmuşdur. 

Ölüm qazları