public

Loading...

SU Hanfodion Mynediad Agored

published by Sam Oakley

Want to create a visual like this?

Get Started

HANFODION MYNEDIAD AGORED

Canllaw ar gyfer awduron Prifysgol Abertawe 

Mae angen sicrhau  bod mynediad agored i bob papur a gyhoeddir gan ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe  yn unol â thelerau'r Brifysgol a pholisïau mynediad agored Fframwaith  Rhagoriaeth Ymchwil (REF). Mae'n  bosibl y bydd gan gyllidwyr bolisïau mynediad agored hefyd: gwiriwch y rhain ar wefan: http://sherpa.ac.uk/juliet

Mae  awduron yn gyfrifol am sicrhau bod eu papurau'n cydymffurfio â'r holl bolisïau  mynediad agored perthnasol

Cydymffurfio â pholisi Mynediad Agored y REF a'r Brifysgol

Gweithredu ar adeg Derbyn Llawysgrif

Lluniwch gofnod ar y System Gwybodaeth Ymchwil (RIS) o'r manylion sydd gennych: y teitl, y cyfnodolyn, y dyddiad derbyn, y Dynodydd Gwrthrych Digidol (DOI) (os bydd ar gael).
 
Lanlwythwch y fersiwn o'r papur a dderbyniwyd: bydd hon fel arfer yn fersiwn blaen, heb ei fformatio gan y cyhoeddwr (nid proflen). Cadwch y ddogfen Word ar ffurf PDF. 

Fel rheol, ni ellir defnyddio fersiynau cyhoeddwyr oni bai eich bod wedi talu i'w cyhoeddi â mynediad agored "aur" a/neu fod gan y papur drwydded Creative Commons. 

1

Cwblhau ar adeg Cyhoeddi'r Llawysgrif

Ychwanegwch y manylion llyfryddiaethol a dewis "publish to Cronfa", gan ychwanegu'r cyfnod embargo sy'n ofynnol gan y cyhoeddwr.  Gwiriwch y rhain yma: http://sherpa.ac.uk/romeo/ 

Bydd cyfnodau embargo ar waith o'r dyddiad cyhoeddi ar-lein cyntaf. 

Gallwn ni gwblhau'r cam hwn ar eich rhan (gweler "Cymorth" isod) 

2

24

Y rhesymau pam na fydd papurau'n cydymffurfio

Peidio â lanlwytho eich papur mewn pryd: 

Mae  polisi'r REF yn caniatáu tri mis o'r dyddiad derbyn i chi lanlwytho'r ffeil i'r

 System Gwybodaeth Ymchwil (nid oes rhaid iddo fod yn weladwy ar system Cronfa ar yr adeg hon).

Lanlwytho'r fersiwn anghywir

Fel  arfer, bydd cyhoeddwyr yn mynnu mai fersiwn heb ei fformatio sy'n cael ei

 lanlwytho. Bydd y llawysgrif a dderbyniwyd (neu gopi ar ôl argraffu) yn cynnwys y testun terfynol ynghyd â'r newidiadau a wnaed ar ôl yr adolygiad gan gymheiriaid

Polisi'r cyfnodolyn

Mae'n  bosibl na fydd y cyhoeddwr yn caniatáu darparu mynediad agored at unrhyw

 fersiwn neu y bydd ei gyfnod embargo yn hwy na'r mwyafswm a ganiateir (12-24 mis). Gwiriwch bolisi'r cyfnodolyn cyn cyflwyno'ch gwaith

Cymorth a chyllid ar gyfer mynediad agored aur 

Mae tîm Cymorth Ymchwil y Llyfrgell yn gwirio eitemau a ychwanegwyd at y System Gwybodaeth Ymchwil, yn atgoffa awduron i gydymffurfio, ac yn cwblhau'r manylion yn y cam cyhoeddi lle y gallwn. 

Cysylltwch â ni: [email protected] os bydd gennych gwestiynau ynghylch eich papur  

Ni ddylai bod angen i chi dalu am fynediad agored, ond os bydd angen:

Rydym yn gweinyddu cronfa i dalu costau prosesu erthyglau (APCs) ar gyfer ymchwil a gyllidir gan UKRI.
 
Mae gennym gytundeb gyda Springer i ddarparu mynediad agored aur am ddim i awduron gohebol Prifysgol Abertawe

Peidiwch â gadael i waliau talu cyhoeddwyr rwystro darpar ddarllenwyr!   Hyrwyddwch y fersiwn agored o'ch papur sydd ar system Cronfa: trwy'r cyfryngau cymdeithasol, yn eich llofnod e-bost, mewn cynadleddau ... gall mynediad agored  arwain at ragor o ddyfyniadau a mwy o effaith

Cymorth a chyllid ar gyfer mynediad agored aur