public

Loading...

SU Hanfodion Mynediad Agored

published by Sam Oakley

Want to create a visual like this?

Get Started
HANFODION MYNEDIAD AGORED
Canllaw ar gyfer awduron Prifysgol Abertawe 
Mae angen sicrhau  bod mynediad agored i bob papur a gyhoeddir gan ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe  yn unol â thelerau'r Brifysgol a pholisïau mynediad agored Fframwaith  Rhagoriaeth Ymchwil (REF). Mae'n  bosibl y bydd gan gyllidwyr bolisïau mynediad agored hefyd: gwiriwch y rhain ar wefan: http://sherpa.ac.uk/juliet
Mae  awduron yn gyfrifol am sicrhau bod eu papurau'n cydymffurfio â'r holl bolisïau  mynediad agored perthnasol

Cydymffurfio â pholisi Mynediad Agored y REF a'r Brifysgol
Gweithredu ar adeg Derbyn Llawysgrif
Lluniwch gofnod ar y System Gwybodaeth Ymchwil (RIS) o'r manylion sydd gennych: y teitl, y cyfnodolyn, y dyddiad derbyn, y Dynodydd Gwrthrych Digidol (DOI) (os bydd ar gael).
 
Lanlwythwch y fersiwn o'r papur a dderbyniwyd: bydd hon fel arfer yn fersiwn blaen, heb ei fformatio gan y cyhoeddwr (nid proflen). Cadwch y ddogfen Word ar ffurf PDF. 

Fel rheol, ni ellir defnyddio fersiynau cyhoeddwyr oni bai eich bod wedi talu i'w cyhoeddi â mynediad agored "aur" a/neu fod gan y papur drwydded Creative Commons. 
1
Cwblhau ar adeg Cyhoeddi'r Llawysgrif
Ychwanegwch y manylion llyfryddiaethol a dewis "publish to Cronfa", gan ychwanegu'r cyfnod embargo sy'n ofynnol gan y cyhoeddwr.  Gwiriwch y rhain yma: http://sherpa.ac.uk/romeo/ 

Bydd cyfnodau embargo ar waith o'r dyddiad cyhoeddi ar-lein cyntaf. 

Gallwn ni gwblhau'r cam hwn ar eich rhan (gweler "Cymorth" isod) 
2
24
Y rhesymau pam na fydd papurau'n cydymffurfio
Peidio â lanlwytho eich papur mewn pryd

Mae  polisi'r REF yn caniatáu tri mis o'r dyddiad derbyn i chi lanlwytho'r ffeil i'r
 System Gwybodaeth Ymchwil (nid oes rhaid iddo fod yn weladwy ar system Cronfa ar yr adeg hon).
Lanlwytho'r fersiwn anghywir

Fel  arfer, bydd cyhoeddwyr yn mynnu mai fersiwn heb ei fformatio sy'n cael ei
 lanlwytho. Bydd y llawysgrif a dderbyniwyd (neu gopi ar ôl argraffu) yn cynnwys y testun terfynol ynghyd â'r newidiadau a wnaed ar ôl yr adolygiad gan gymheiriaid
Polisi'r cyfnodolyn

Mae'n  bosibl na fydd y cyhoeddwr yn caniatáu darparu mynediad agored at unrhyw
 fersiwn neu y bydd ei gyfnod embargo yn hwy na'r mwyafswm a ganiateir (12-24 mis). Gwiriwch bolisi'r cyfnodolyn cyn cyflwyno'ch gwaith
Cymorth a chyllid ar gyfer mynediad agored aur 
Mae tîm Cymorth Ymchwil y Llyfrgell yn gwirio eitemau a ychwanegwyd at y System Gwybodaeth Ymchwil, yn atgoffa awduron i gydymffurfio, ac yn cwblhau'r manylion yn y cam cyhoeddi lle y gallwn. 

Cysylltwch â ni: [email protected] os bydd gennych gwestiynau ynghylch eich papur  
Ni ddylai bod angen i chi dalu am fynediad agored, ond os bydd angen:

Rydym yn gweinyddu cronfa i dalu costau prosesu erthyglau (APCs) ar gyfer ymchwil a gyllidir gan Gyngor Ymchwil y DU.
 
Mae gennym gytundeb gyda Springer i ddarparu mynediad agored aur am ddim i awduron gohebol Prifysgol Abertawe

Peidiwch â gadael i waliau talu cyhoeddwyr rwystro darpar ddarllenwyr!   Hyrwyddwch y fersiwn agored o'ch papur sydd ar system Cronfa: trwy'r cyfryngau cymdeithasol, yn eich llofnod e-bost, mewn cynadleddau ... gall mynediad agored  arwain at ragor o ddyfyniadau a mwy o effaith
Cymorth a chyllid ar gyfer mynediad agored aur