public

Loading...

mezs_mezainums

published by CSP Infografikas

Want to create a visual like this?

Get Started
Mežu resursi un teritorijas mežainums
Meža zeme
Latvijā un Eiropas Savienībā
LATVIJA
57 %
SOMIJA
71 %
MALTA
12 %
ZEME ZEM
MEŽA 
INFRASTRUKTŪRAS
 OBJEKTIEM
MEŽĀ IETILPSTOŠIE PĀRPLŪSTOŠIE
 KLAJUMI
LAUCES
MEŽS
PURVI
ir
MEŽA ZEME
MEŽS
pieaugusi meža platība
20 gados par
16 %
3 260
tūkst. ha
MEŽA PLATĪBA (TŪKST. HA) * 100 
KOPĒJĀ PLATĪBA (TŪKST. HA) 
MEŽAINUMS
Latvija
Pierīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
49.5%
53.8%
55.8%
53.7%
44.2%
39.9%
Koku sugas Latvijas mežos
Bērzs (28.2%)
Priede (26.9%)
Egle (18.3%)
Apse (8.0%)
Osis, Ozols (1.2%)
pārējie (2%) 
Baltalksnis (9.7%)
Melnalksnis (5.7%)
49 %
Sausieņi
MEŽU TIPI
13 %
Kūdreņi*
9 %
Slapjaiņi
9 %
Purvaiņi

* Cilvēka ietekmēti / nosusināti meži
19 %
Āreņi*
Bojātās un augstpēju zaudējušās mežaudzes
603, 3 ha
222,2 ha
62,5 ha
2017. GADS
MEŽU BOJĀJUMI – UGUNS
366 
UGUNSGRĒKI
173 ha   UGUNS SKARTĀ PLATĪBA
272
NEUZMANĪGA RĪCĪBA
34
ĻAUNPRĀTĪGA DEDZINĀŠANA
25
CILVĒKA SAIMNIECISKĀ DARBĪBA – ZĀLES DEDZINĀŠANA, TRANSPORTLĪDZEKĻU IEDARBĪBA
35
ZIBENS, ELEKTROLĪNIJU ĪSSAVIENOJUMI