public

Loading...

ekonomisk_aktivitate

published by CSP Infografikas

Want to create a visual like this?

Get Started

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji

IEDZĪVOTĀJU EKONOMISKĀ AKTIVITĀTE

IEDZĪVOTĀJI

EKONOMISKI AKTĪVIE

EKONOMISKI  NEAKTĪVIE

NODARBINĀTIE

BEZDARBNIEKI

SKOLĒNI, STUDENTI

NESTRĀDĀJOŠIE PENSIONĀRI u.c.

EKONOMISKI AKTĪVIE UN NEAKTĪVIE IEDZĪVOTĀJI 
2000. UN 2017. GADĀ, %

01

2017. gads

2000. gads

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji

894.8 tūkst. 

NODARBINĀTIE

02

BEZDARBNIEKI

03

85.4 tūkst. 

NODARBINĀTO SKAITS, tūkst.

04

NODARBINĀTĪBAS LĪMENIS, %

05

BEZDARBNIEKU SKAITS, tūkst.

06

BEZDARBA LĪMENIS, %

07

NODARBINĀTIE UN BEZDARBNIEKI PĒC IZGLĪTĪBAS LĪMEŅA, %

08

NODARBINĀTIE

BEZDARBNIEKI

AUGSTĀKĀ

ARODIZGLĪTĪBA 
PROF. VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA

VISP. VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA 

PAMATSKOLA

37.2

15.8

30.7

30.4

24.3

35.0

7.4

17.2

Mājsaimnieki/-ces

Skolēni, studenti

EKONOMISKI NEAKTĪVIE IEDZĪVOTĀJI PĒC STATUSA, %

09

Nestrādājoši pensionāri

Personas ar invaliditāti, ilgstoši darbnespējīgas personas

Bērnu kopšanas atvaļinājumā esošās personas