public

Loading...

ERM-seminaari 26.8.2015

published by seija.kiiskila

Want to create a visual like this?

Get Started
ERM-seminaari 26.8.2015 Seija Kiiskilä, Futures Garden & Kati Kiiskilä, Sito Oy
EDELLYTYKSIÄ ENNAKOIVALLE RAKENNEMUUTOKSELLE
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
tukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
TEM kirje alueille
ennakokysely,koonti, ennakko-aineistot alueille
työpajat ELY-keskus alueilla 16 (Uudellamaalla 2) 288 osallistujaa
muistio työpajasta ja palaute
aineistojen koonti
työpaja TEM alueosastolla
raportointi
ERM-seminaari
ERM-KIERTUE
Rakennemuutok-sen hallinta
Elinkeinojen uudistuminen
PÄÄMÄÄRÄ
ERM:N TARKOITUS: Aluetalouden ja työllisyyden muutoksiin ennakoiden varautuva ja aktiivisesti elinkeinorakennettaan uudistava alue.
TULOKSET
Ennakoiva alue
Kokeilukult-tuurin alue
Tulevaisuuskestävien strategioiden alue
Uudistuva ja varautuva alue
Mahdollistajat
toimenpiteet tulosten saavuttamiseksi
Resilientti alue
Ennakoiva alue
ennakointi
päätöksen- teko
MÄÄRÄLLINEN
MENNYT
LAADULLINEN
TULEVA
ENNAKOINTI- TIETO
Alueen ennakointityö on systemaattista ja monipuolista. Siihen osallistuu ja osallistetaan eri tahoja ja ennakointi tukee päätöksentekoa.
Henkilökohtaiset tapaamiset yritysten kanssa
Yritysverkostojen tapaamiset
Teemakohtaiset tulevaisuusfoorumit
Signaalit alueen ennakointityöhön ja kansalliseen ennakointityöhön sekä rahoitus- ja kehittämislinjauksiin
säännöllinen vuorovaikutus
TE-toimistot kehittämisyhtiöt oppilaitokset
yrittäjäjärjestöt kunta kehittämisyhtiöt ELY
ennakointiverkosto maakuntaliitto hankkeet oppilaitokset
Tuloksena
uudistuva ja varautuva alue
Uudistuminen ja varautuminen edellyttää rohkeutta, vuoropuhelua ja yhteistyötä erityisesti yritysten kanssa. Vuoropuhelu luo yhteistä tietopohjaa ja tukee päätöksentekoa sekä yrityksissä että julkisella sektorilla.
seuranta
tulevaisuuskestävien strategioiden alue
ennakointi
strategiatyö
toteutus
vaihtoehtoiset skenaariot
korjaavat toimenpiteet
Tulevaisuuskestävä strategia on testattu erilaisissa skenaariovaihtoehdoissa ja siihen liittyy toimintaympäristön seuranta, arviointi ja strategian päivittäminen.
HALU
ROHKEUS
LUPA
RESURSSIT
kokeilu
onnistuu
ei-onnistu
---
kokeilukulttuurinalue
Opitaan sekä epäonnistumisista että onnistumisista. Jaetaan sekä hyviä että huonoja tuloksia. Sallitaan epäonnistumisia.
!
!
Muutoksia lainsäädäntöön
!
Siilojen purkamista
Joustavia rahoitustapoja
!
Tilaa alueiden omalle harkinnalle
TEHDÄÄN MAHDOLLISEKSI
Puretaan yhteistyötä rajoittavia raja-aitoja ja lainsäädäntöä hallinnon kaikilla tasoilla ja myös tavoissa toimia. Annetaan alueille mahdollisuus kehittää aluetta omista lähtökohdistaan ja alueen kilpailuetua parhaiten lisäävällä tavalla.
SEURAAVIA ASKELEITA ERM-TOIMINTATAVAN EDISTÄMISEKSI
ALUEET
TEM
Rakennemuutoksen näkeminen mahdollisuutena ja vahvuutena. Vastuu rakennemuutoksen hallinnasta. ERM-ajattelun konkretisointi alueen toiminnassa Ymmärryksen lisääminen maakunnan resilienssiä synnyttävistä tekijöistä ja niiden tilasta. Kohtaamisten, vuorovaikutuksen ja kokeilukulttuurin lisääminen alueen sisällä ja alueiden välillä. Alueellisen ennakointikulttuurin vahvistaminen ja yritysten mukaan ottaminen.
Vuorovaikutuksen jatkaminen ja ERM-ajattelunvahvistaminen yhdessä alueiden kanssa. Valtionhallinnon toimiminen mahdollistajana siten, että alueiden erilaisuus hyväksytään ja tarjotaan alueille vapaampi mahdollisuus toteuttaa ERM-ajattelua. Valtionhallinnon siiloutumisen madaltaminen. Resilienssityökalun tuottaminen alueiden itsearviointia varten. Kokeilukulttuurin lisääminen joustavamman lainsäädännön ja rahoitusjärjestelmien kautta. Kansallisen ennakoinnin selkeyttäminen ja erityisesti kansainvälisen ennakointitiedon levittäminen ja kontaktien muodostaminen.
Joustava kestää murroksessa Resilientillä alueella elinkeinot uudistuvat ja rakennemuutosta hallitaan. Alue varautuu työllisyyden ja aluetalouden muutoksiin ennakoimalla elinkeinorakenteen muutoksia ja aktiivisesti edistämällä toivottavaa kehitystä. Tämä  toiminta on ennakoivaa rakennemuutoksen hallintaa (ERM).   Toteutuakseen ERM tarvitsee alueilla ennakointia, vuoropuhelua eri tasoilla, tulevaisuuskestäviä strategioita sekä rohkeaa kokeilukulttuuria. Tuekseen  se tarvitsee mahdollistajia keskushallinnossa — muutoksia lainsäädännössä säätelyn keventämiseksi, joustavuutta rahoitusrakenteissa ja siiloutumisen vähentämistä hallinnon eri tasoilta.
Koko raportti www.tem.fi kohdassa: alueiden kehittäminen/ kansallinen alueidenkehittäminen/ rakennemuutos
Infografiikan laati
Suora linkki: bit.ly/rakennemuutos